watermolen van Hackfort

Vorden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het landgoed Hackfort

 

De watermolen hoorde bij het landgoed Hackfort en werd in 1424 in het testament van Jacob II van Hackfort genoemd, de huidige watermolen dateert van omstreeks 1700. In 1952 is de molen stilgezet vanwege de slechte staat waarin het waterrad en het molengebouw verkeerde. Nadat Natuurmonumenten het Huis of Kasteel Hackfort, omliggende landerijen en de watermolen in 1981 verwierf via een legaat, is het kasteel en het molenhuis in 1988 gerestaureerd.

 

Oliemolen

 

Ooit heeft aan de andere kant van de beek een oliemolen gestaan. Bij een conflict in 1714 over het ophouden van het water van de beek bracht de beklaagde in dat de klager, de heer van Hackfort, zonder vergunning daartoe bij zijn korenmolen een oliemolen had gebouwd. In 1775 is er alleen nog sprake van een korenmolen, het pachtcontract uit dat jaar rept alleen over ‘de waaterkoornmoolen voor den huize Hackfort gesitueerd’. Er zijn brokstukken van een molensteen opgegraven met een vierkant asgat, dus de molensteen van een kollergang. Nu is dit stuk molensteen de stoep voor de ingang.

 

 

 

     

 

rechtsboven: met de steeksleutel wordt de maalsluis opengedraaid

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam

watermolen van Hackfort

Plaats

Vorden

Type

onderslagmolen

Beek

Baaksebeek

Bouwjaar

1424 / 1700

Status

maalvaardig

Functie

korenmolen

Molendb

gegevens

Foto’s

september, november 2008

 

 

 

 

 

blok om te voorkomen dat een rad of wiel gaat draaien bij onderhoud, werkt als een deurstop

 

Verplichtingen

 

Het pachtcontract van 1775 geeft een inkijkje wat bij het onderhoud van een watermolen komt kijken:

Van de pachter wordt verlangd dat: “pagter tot zijnen laste zal neemen en hebben het repareeren en maaken van alles dat tot het kleine werk behoort, als schoffels, kammen, staaven in de raaden, ’t onderhoud van het kleine touwwerk, het verstaalen van den bilhaamers, den bosch in den steen en vorders alle noodige werken van reparatie en onderhoudt van voorschreven moolen sonder dat daarvan voor iets aen syn pagt zal moogen korten”.

 

De verpachtster heeft ook plichten: “Bij wat voor thoe of ongeval ’t zelve ook mogte gebeueren ofte veroorzaakt worden, neemende den Hoogwelgeboren verpagteresse tot haaren laste alleen het groote werk als nieuwe moolensteenen, assen, buitenraaderen, nieuwe schuttingen, vloetboodem en brugge, zullende evenwel den pagter gehouden weezen de twee schuttingen en halve brugge naast de moole gesitueert in reparatie te onderhouden”.

 

Waterkrachtcentrale

 

In de jaren 1997-1998 volgde na de restauratie van 1988 verder herstel van de molen. Er kwam o.a. een nieuwe stuw, een nieuw waterrad en nieuwe molenstenen. De molen functioneert als korenmolen en soms ook als houtzaagmolen. Een cirkelzaag bevestigd in een zaagtafel kan via een riem door de molen aangedreven worden. De zaagtafel wordt daartoe buiten de molen gezet en wordt aangedreven met riemen die via het zolderluik lopen. Ook genereert de molen stroom, een demonstratieproject van energiemaatschappij Nuon. De molen kan rond de 2kW leveren.

 

 

 

                                    

 

Waterpeil

 

September 2008 hangt er een papier op de deur van de molen: “Door te lage waterstand van de Baaksebeek is malen met de molen onmogelijk”. Het waterpeil is onder het winterpeil van de beek gezakt en de beek is daarmee krachteloos geworden.

 

Het waterpeil is van oudsher een bron van zorg en ruzie. Op de Vordense beek of Hackfortse beek zoals de Baaksebeek lokaal genoemd werd, lagen verschillende watermolens. Als de ene molen stuwde, had de molen stroomopwaarts teveel water (’onderwater’) achter het rad om te kunnen draaien, en de molen stroomafwaarts te weing water voor het rad. Geregeld werden de meningsverschillen tot in de rechtbank uitgevochten. Alleen de watermolen van Hackfort is overgebleven, maar de molen verloor zijn stuw en stuwrecht na een ruilverkaveling want de stuw belemmerde de waterafvoer.

 

Eind vorige eeuw was er de wens de molen te restaureren, maar de beek stond droog. In overleg met en tussenkomst van het waterschap krijgt de beek nu meer water en is er in 1997 een nieuwe stuw bij de molen geplaatst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watermolen bij het kasteel Vorden, kort na WOII gesloopt vanwege instortingsgevaar. Tussen de eigenaar van deze molen en de molen van Hackfort werden processen gevoerd over waterrechten.

 

 

 

 

                      

 

                       Huis of Kasteel Hackfort

 

 

 

                                            

 

                                               de molenaar draait de maalschut voor de maalsluis omhoog met behulp van een steeksleutel

 

 

 

                           

 

                               de stuw heeft vijf schutten, vier losschutten en een maalschut voor de maalsluis

 

 

 

 

 

 

Wandelaar

 

Predikant Jacobus Craandijk beoefende met passie zijn liefhebberijen wandelen en geschiedenis. Van 1875 tot 1888 publiceerde hij in acht delen de serie ‘Wandelingen door Nederland met pen en potlood’, een reeks waarin hij zijn wandeltochten beschreef met veel details over de geschiedenis. Nog steeds worden zijn boeken gebruikt om de beschreven trajecten af te lopen. Craandijk trof een hete dag bij zijn wandeling naar Hackfort:

 

“De zandweg tusschen het station en het dorp, die ons niet ver van het logement en de kerk aan 't begin der dorpsstraat brengt, is spoedig afgelegd en door een paar welvarende zijstraten bereiken wij den ouden Zutphenschen weg, een breed, zeer zwaar zandspoor, aanvankelijk zonder eenig lommer, tusschen uitgestrekte, door boschjes begrensde akkers. Dit open gedeelte is in den zomer lang genoeg en moeijelijk genoeg te betreden, om met verlangen te doen uitzien naar wat koele schaduw en een hard voetpad. Met groote blijdschap begroeten wij dan ook de lange eikenlaan, wier bladerendak de zonnestralen afweert en die ons tot in de nabijheid van het huis Hackfort haar verkwikking kan blijven aanbieden, tenzij wij door een landhek den smallen eiken- en elzensingel willen opgaan, om langs de beek met haar ruigbewassen oevers meer regtstreeks op het kasteel aan te komen.

 

Houden wij de laan, dan moeten wij linksaf de breede eikenlaan inslaan, waardoor zij wordt gekruist. Aan die zijlaan, den weg naar Baak en Steenderen, een paar minuten van het kruispunt, ligt het oude huis. Een ruim grasveld, behoudens een ouderwetsche pomp en een' zonnewijzer ledig en verlaten, scheidt het van het indrukwekkende boschplein, waaruit de weg tusschen een aanzienlijke boerenhofstede en den Hackfortschen watermolen met een steenen brug over de beek voortloopt. Er staan prachtige zware en hooge beuken en eiken op het plein, al zijn er bij, wier top reeds gestorven is. Schoone, slanke, gewone en bruine beuken rijzen met majesteit op nevens de heerenhuizinge.

 

Kloeke stammen wassen in overvloed in het bosch aan de overzijde der beek, die langs het slotterrein voortstroomt. Schilderachtig ligt de oude watermolen bij de begroeide kolk, bij het hooge hout met zijn krachtig groen, waartegen de blaauwgrijze wilg zoo helder afsteekt. Fraaije accasia's mengen hun fijn gebladert met de donkere kroonen der forsche eikengroepen achter het huis, waar een groote weide zich uitbreidt, door statige lanen omzoomd, verlevendigd door bonte runderen, terwijl het blinkend geel eener hooiberg daarginds de ernstige tinten van het eikenloof afwisselt.”

 

Nieuwe wandelingen door Nederland van Jacobus Craandijk (tekst) en P.A. Schipperus (tekening) uit 1888

 

 

 

          

 

 

 

 


 

Ansichtkaarten & Varia

 

 

                                                                                        

 

 

 

                          

 

                              1999

 

 

 

                                                             

 

                                                              ca 1990, het waterrad heeft de schoepen verloren

 

 

 

                               

 

                                          1929

 

 

                                                                                               

 

                                                                                                  1913

 

 

 


 

 

Homepagina Watermolens

 

site Leumolen